Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Inhoudsopgave:
  • Artikel 1 – Definities
  • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  • Artikel 3 – Toepasselijkheid
  • Artikel 4 – Het aanbod
  • Artikel 5 – De overeenkomst
  • Artikel 6 – Herroepingsrecht
  • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  • Artikel 9 – De prijs
  • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
  • Artikel 11 – Levering en uitvoering
  • Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  • Artikel 13 – Betaling
  • Artikel 14 – Klachtenregeling
  • Artikel 15 – Geschillen
  • Artikel 16 – Beeldmateriaal
 • Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
  een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
  en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
  meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
  zijn samengekomen.
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  D.S.R.V. Laga
  Nieuwelaan 53
  2611 RR Delft
  Telefoonnummer: T: +31(0)15 212 52 66
  E-mailadres: info@laga.nl
  KvK-nummer: [vul hier uw KvK-nummer in]
  Btw-identificatienummer:
  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
  Gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
  – de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  – de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
  toegekend;
  – een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
  aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument
  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
  verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Artikel 4 – Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/
  of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van aflevering;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
  nodig zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik
  van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
  grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
  deze voor de consument te raadplegen is;
  o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
  het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
  herstellen;
  o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
  o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
  de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Artikel 5 – De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
  kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
  van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
  betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
  belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
  ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
  te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
  terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
  deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
  van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
  dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig
  is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
  redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
  dag van het aangaan van de overeenkomst.
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
  de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
  van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in
  lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
  duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat
  de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 • Artikel 9 – De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
  invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
  en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
  dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
  ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
  tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
  30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
  heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
  terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
  eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
  tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
  in een bepaalde periode;
  o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.
  Verlenging
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
  worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
  verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.
  Duur
  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
  de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,
  tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.
 • Artikel 13 – Betaling
  1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als
  bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
  ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,
  kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
  rekening te brengen.
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
  heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Artikel 15 – Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
  nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
  een duurzame gegevensdrager.
 • Artikel 16 – Beeldmateriaal
  Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames worden gemaakt. De consument gaat ermee akkoord dat de beeldopnames gebruikt mogen worden voor publieke en promotionele doeleinden.
white gradient